We help the world growing since 2013

Biz hakda

Biz hakda

“Yongjia Polyurethane Co., Ltd.” dizaýn, ösüş we önümçilik bilen utgaşdyrylan PU senagatynda hünärmen maşyn öndürijisidir.2013-nji ýylda döredilen bäri ongongjia, 10,000 inedördül metrden gowrak gurluşyk meýdany bolan Hytaýyň poliuretan tehnologiýa kompaniýasydyr.Häzirki wagtda kompaniýamyzyň önümleriniň diapazony: ýokary basyşly guýýan maşyn, pes basyşly köpükleýji maşyn, PU / Polyurea pürküji köpük maşyn, PU elastomer guýma enjamy.

Müşderileriň dürli talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümçilik liniýasyny hem edip bileris.Çeýe köpük ulgamy:

fa (2)
fa (1)
fa (3)

Kompaniýanyň maglumatlary

Esasy bazar

Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Günbatar Europeewropa, Gündogar Europeewropa, Gündogar Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Okeaniýa, Bütin dünýäde

Iş görnüşi

Öndüriji, satyjy

Maglumat

Markalar:Ongongjia
NOOK.IŞLERI OF:> 100
NYLLYK SATYLAR:2000000-3000000
GURLAN ARYL:2013
EKSPORT HK:90% - 100%

Sergi

Poliuretan çig malynyň, poliuretan köpük önümleriniň we poliuretan PU köpük maşynlarynyň köp sanly sergisine gatnaşdyk, köpük sergisi, interfoam, Fakuma we ş.m.Maşynlarymyz sergide hemmeler üçin gaty gowy täsir galdyrdy, käbir müşderiler hatda ýerinde zakaz berdiler.

Kompaniýanyň taryhy

13 ýyldan bäri döredilen günümizden başlap, kompaniýamyz poliuretanyň gündelik durmuşda ulanylyşyny öwrenmäge we poliuretanyň täze ulanylyşyny yzygiderli ösdürmäge borçlanýar.Dürli müşderileriň dürli aýratynlaşdyrylan isleglerini kanagatlandyrmak üçin poliuretan galyndy zawodyna we poliuretan taýýar önüm zawodyna maýa goýdy.

Kompaniýa hyzmaty

1. Degişli çözgüt tapmaga kömek etmek üçin hünär we hassalar maslahat beriş hyzmaty.
2. Tehniki jikme-jiklikler, maşyn konfigurasiýasy, bahanyň esaslary, töleg möhleti we gowşuryş wagty barada goşmaça gepleşikler.
3. Maşyn önümçiliginiň tertibine we hiline güýçli gözegçilik etmek we jikme-jiklikler barada wagtynda habar bermek.
4. Maşyn gözden geçirilende zawodymyzda mugt okuw.Ora-da iberilmezden ozal tassyklamak üçin maşynyň suratlary we wideosy.
5. Talaplaryňyza görä bronlamak, konteýner ýüklemek we iberiş resminamalaryny goşmak bilen çalt we ygtybarly iberiş.
6. Tehniki goldaw üçin size e-poçta we telefon arkaly onlaýn kömek edip bileris, zerur bolsa tehniki işgärleriňizi sahypaňyza iberip bileris.
7. ätiýaçlyk şaýlary üçin bölekleri bir ýyl kepillik döwründe mugt üpjün ederis, şondan soň asyl bahasy bilen üpjün edýän bölekleri.
8. Garnitura gutusyny mugt berýäris.
9. Çig mal formulalary üçin ösüş çözgütlerini hödürleýäris.
10. Zawoda baryp görmek zerur bolsa, işgärleri howa menziline alyp bararys.

Müşderi

Mundan başga-da, müşderilerimizi zawodymyza gelmäge mähirli garşylaýarys.Her bir gelýän müşderini mähirli garşylaýarys, oýlanyşykly alyp gitmek we çykarmak hyzmatyny edýäris, zawodda bolan wagtyňyzda ýoldaşlyk edýäris we her bir gelýän müşderiniň kanagatlanma bilen gaýdyp gelmegi üçin enjam maglumatlaryny üns bilen düşündirýäris.

Müşderi (1)
Müşderi (2)
Müşderi (3)

Alkyşlar

Öwgi (4)
Öwgi (1)
Öwgi (2)
Öwgi (3)