We help the world growing since 2013

Zawod gezelenji

Poliuretan maşyn zawody

0010
0020

Pu maşyn zawodymyz Wuxi şäherinde ýerleşýär we 10,000 inedördül metrden gowrak gurluşyk meýdany bar.

Müsüre eksport edilmedik aýakgap insol önümçilik liniýasy.

Pu önüm köpük galyndy zawody

003
004

Maýa goýum galyndy zawody.

Russiýa eksport edilen köpükli ýassyk ýassygy.

Poliuretan köpük önümleri zawody

005
006

Käbir müşderilerimiziň özleşdirilen zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin, önümçilik zawodlary bilen nusga almak ýa-da çyzgylar bilen üpjün etmek üçin hyzmatdaşlyk edýäris.

Speedokary tizlikli demirýol oturgyç önümleri

OEM / ODM

007
008
009

Kompaniýa birnäçe CNC hünär gurallaryny hödürledi

Enjamyňyzy we önümçilik liniýaňyzy, öý gurmak hyzmatyny we ähli maşynlaryň satuwdan soňky meselesini çözüp biljek hünärmen inersenerlerimiz bar.

Gözleg we gözleg

010
011

Müşderilere ýörite öndürilen maşynlar we önümçilik liniýa çözgütleri bilen üpjün edip biljek tejribeli mehanik inersenerlerimiz bar.Müşderileriň talaplary bar bolsa, ýerinde gurmak hyzmatlaryny hem berip bileris.

Şol bir wagtyň özünde, müşderi nusgalary ýa-da çyzgylar arkaly müşderi önümlerini ajaýyp göçürip we çalt prototip hyzmatlaryny berip biljek hünärmen dizaýn inersenerleri we gaýtadan işleýän inersenerlerimiz bar.