We help the world growing since 2013

Poliuretan pomza daşynyň roly

Poliuretan pomza ýokary güýç, ýylylygy tygşytlamak, ýylylygy izolýasiýa etmek, ses siňdiriş, suw geçirmeýän, ýangyna garşy, kislota we aşgar garşylygy, tegmile garşylygy, poslama garşylygy, ferment garşylygy, hapalanma ýok, radioaktiwlik we ş.m. Iň oňat ýaşyl, daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlaýan diwar bezeg materialy.

Pomza gowy bezeg aýratynlyklaryna we ýokary güýje eýe.Poliuretan pomisiniň dokumasy tebigy daş ýaly gaty we örtügi gözenekli bal ary ýalydyr.Güýçli gurluşy, oňat bezegi we könelmegine garşylygy bar;Atylylygy tygşytlamak, ýylylygy izolýasiýa etmek, ses siňdirişi;suw geçirmeýän, garyşyk materiallar, üç sany suwa çümdüriji suwda adatdan daşary üýtgeşiklik ýok, suw geçirmeýär;oda çydamly, organiki däl baglaýjylar, tüsse ýok, ýykylmaz, ýakylmaz, ýokary temperaturada zyýanly we zäherli gaz;howanyň gowy garşylygy, tebigy reňkli gum, reňkli daş, tebigy reňk, boýag ýok, organiki we organiki däl garyşyk material, ýörite köpri gurluşy, ultramelewşe şöhleleriniň, zäherli, yssyz, hapalanmaýan, poslama garşy, kislota sebäpli ýaramazlaşmagynyň öňüni alyp biler. we aşgar garşylygy, güne garşylyk, reňksiz, radioaktiw däl we beýleki aýratynlyklar;

Gowy menek garşylygy, fermentleriň denaturasiýasyna gowy garşylyk, wulkan gaýa şemaly çygly gurşawda ferment bakteriýalarynyň we suwotularyň köpelmegine we ösmegine päsgel berip biler.Fermentleri ösdürip ýetişdirmek aňsat däl.

Reňki açyk we arassa, daşky görnüşi owadan we dabaraly.Dürli binanyň daşky diwarlarynyň bezeginde we şäher ýollarynyň, meýdançalarynyň we ýaşaýyş jaýlarynyň ýer astynda asma görnüşinde giňden ulanylýar.Şeýle hem dürli gadymy binalaryň, Europeanewropa görnüşindäki binalaryň we bag binalarynyň daşydyr.çydamly;

Sesiň siňdirilmegi we sesiň peselmegi eşidiş gurşawyny gowulaşdyrmak üçin amatlydyr;görüş gurşawyny gowulaşdyrmak üçin peýdaly ýönekeý we tebigy ýalpyldawuklykdan gaça durmak;suwuň siňdirilmegi, skid garşylygy we ýylylyga garşylyk somatosensor gurşawyny gowulaşdyrmak üçin peýdalydyr;täsin “dem alyş” funksiýasy howanyň çyglylygyny sazlap, ekologiki gurşawy gowulaşdyryp biler.Her dürli üýtgeşik artykmaçlyklar, häzirki döwürde bezeg gurmakda ýönekeýligi we tebigaty yzarlaýan we ýaşyl daşky gurşawy goramagy goldaýan adamlaryň täze modasyna laýyk bolup biler.

Poliuretan pomza, gödek çagyryşlardan dynmak we ýumşak, sagdyn, ýylmanak, owadan aýaklary almak üçin iň oňat çözgütdir.Pomza daşynyň iki gapdalynda-da gaty çişirilen we iň agyr kelleleri, mekgejöwenleri we gaty ölen derini bejermek üçin amatlydyr.Sintetiki köpükli poliuretan materialy bilen adaty tebigy pomza daşyny gowulandyrmak.Deşik, göz ýaşlary we beýleki gurluş kemçilikleri bolup biljek beýleki materiallardan (tebigy daş, aýna we ş.m.) tapawutlylykda.Şeýle hem, ulanylanda deri öýjükleriniň arassalanmazlygynyň öňüni almak üçin ulanylanda tebigy taýdan poslaýan arassaçylyk çözgüdi.

b5355a3ffb8b95a83104fe0155a0f1f bdd6192c4b4a141cda12f68bf4591c1 af256259eda342f9c298cc436acbc06


Iş wagty: Awgust-26-2022