We help the world growing since 2013

PU imitasiýa agaç önümlerini öndürmek prosesinde umumy meseleleriň derňewi we çözgütleri

Önümçilik prosesinde umumy meselelerPU imitasiýa agaç önümleriaşakdakylar:1. Epidermal köpürjikler:Häzirki önümçilik şertleri hökman bar, ýöne diňe birnäçe mesele bar.2. Epidermal ak çyzyk:Häzirki önümçilik şertlerindäki mesele, ak çyzygy azaltmak we ak çyzygyň peýda bolan ýerini nädip bejermek.3. Deriniň gatylygy:Müşderileriň dürli talaplaryna laýyklykda häzirki wagtda takyk standart ýok.Aboveokardaky meseleleriň derňewi aşakdaky ýaly: 1. Epidermal köpürjikler:Locationerleşýän ýerine we hadysasyna baglylykda sebäpler başga.Adaty sebäpler:(1) Köpükli ýaraglar bilen baglanyşykly meseleler:a.Garyşyk prosesinde emele gelýär: ýaragyň kellesinden erbet köp garyşmak we howanyň syzmagy ýaly köpükli material ýaragyň kellesinden çykanda emele gelen köpürjikleri azaltmaga synanyşyň.b.Garyşyk tizligi (pes basyşly maşynlar üçin): tizlik näçe ýokary bolsa, şonça gowy we akym näçe kiçi bolsa, şonça-da gowy.c.Önüme guýruk sepmäň.d.Maddy temperatura ýokary, reaksiýa çalt we köpürjikler azalýar (esasan gyşda).e.Gara materialyň paýy ýokary, howa köpürjikleri ýokarlanýar we saklaýyş tankynyň basyşy durnukly bolýar.f.Köpükli ýaragyň kellesine hapa we tozan garylýar.(2) Galybyň täsiri:a.Galyndy temperaturasy ýokary, köpürjikler azalýar.b.Galyndy egzoz effekti, meýilli burç.c.Galyp gurluşy käbir önümleriň has köp, käbir önümleriň azdygyny kesgitleýär.d.Galyndy ýeriň tekizligi we galyndylaryň arassalygy.(3) Amallara gözegçilik:a.Çotganyň we çotganyň däl täsiri, has köp sanjym we az köpürjik.b.Galyň galyndylaryň ýapylmagy howa köpürjiklerini azaldar.c.Sanjymyň usuly we galybyň içinde çig mal paýlanyşy.(4) goýberiji agentiň täsiri:a.Silikon ýag çykaryjy serişdäniň köpürjikleri we az mum köpürjikleri bar2. Önüm epidermisiniň ak çyzygy meselesi:Çig mal galyplara sanjylanda, wagt tapawudy bolar, şonuň üçin çig mal reaksiýa berip başlanda wagt tapawudy bolar, şeýlelik bilen interfeýsiň örtülen böleginde ak çyzyklar dörediler. reaksiýa.Munuň esasy sebäpleri: OdMold meselesi:a.Galyndy temperaturasy 40-50 When bolanda ak çyzyk peseler.b.Galybyň ýapgyt burçy başga, ak çyzygyň ýagdaýy hem başga.c.Galyndy temperaturasynyň ýerli temperaturasy gaty ýokary, çig malyň dürli reaksiýa wagty bolýar, netijede ak çyzyklar bolýar.d.Önüm gaty uly ýa-da gaty galyň bolsa, ak çyzyk köpeler.e.Galyp bölekleýin suw reňkli we goýberiji gurak däl, netijede ak çyzyklar bolýar.Gun Köpükli ýarag:a.Materialyň ýokary temperaturasy ak çyzygy peselder, gara materialyň paýy ýokary bolanda ak çyzygyň peýda bolýan ýeri has kyn bolar.b.(Pes basyşly maşyn) gunaragyň kellesiniň ýokary tizligi, garyşyk täsiri gowy we ak çyzyk azalýar.c.Materialyň başynda we guýrugynda ak çyzyklar bolar.(3) Amallara gözegçilik:a.Çig mal infuziýasynyň mukdarynyň köpelmegi ak çyzygy azaldar.b.Sanjymdan soň, çotga ak çyzyklary azaldar.3. Önümiň gatylygy:a.Çig malyň dykyzlygy ýokary, önümiň gatylygy ýokarlanýar, ýöne infuziýanyň mukdary köpelýär.b.Gara materialyň paýy ýokary.Epidermal gatylyk ýokarlanýar.c.Galyndy temperaturasy we maddy temperatura ýokary bolsa, önümiň gatylygy peseler.d.Goýberiji serişde deriniň gatylygyny peselder we içindäki boýag deriniň gatylygyny ýokarlandyrar.Hünärli önümler enjamlar, çig mal, prosesler, galyplar we ş.m. nukdaýnazaryndan gözegçilik edilmelidir, şonuň üçin önümçilik işinde poliuretan enjamlaryny üpjün edijilerden hyzmatdaşlygy gözlemek maslahat berilýär.


Iş wagty: Sentýabr-08-2022