We help the world growing since 2013

PU köpükli gulak wilkasy gubka poliuretan gulakhalka köpükleýji maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PU köpükli gulak wilkasy gubka poliuretan gulakhalka köpükleýji maşyn

Önümleriň beýany:

Oryat köpükli gulakhalkalar awtomatiki önümçilik liniýasy, iýmit siňdiriş we siňdirmek boýunça kompaniýamyzyň içerde we daşary ýurtlarda öňdebaryjy tejribesidir we poliuretan köpükli maşyn öndürmegiň hakyky talaplaryny birleşdirýär, pu gulak guýujy önümçilik enjamlaryny ösdürýär. Awtomatiki wagt we işlemegi bilen açylmaly. awtomatiki gysyş, önümiň bejergisiniň we hemişelik temperatura wagtynyň, önümlerimiziň käbir fiziki häsiýetleriň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edip biler. Bu enjam ýokary takyklykly gibrid kelläni we ölçeg ulgamyny we paýlaýjysyny kabul edýär; Ölçeg ulgamy sero inwertor gözegçiligini kabul edýär, ölçeg takyklygyny üpjün edip biler. Durnukly iş. Bazar gözlegleriniň netijesinde bu önümçilik liniýasynda tygşytly materiallar, ýokary hasyl bar, kärhananyň ýokary netijeliligini gazanmak üçin zähmet we materiallary tygşytlamak we ş.m.

Material tank Ölçeg nasosy Nasos hereketlendirijisiniň ölçegi Akyş tizligi Wokzal Jemi güýç
150L JRB 0.75KW 3-15g / s 10 11 KW
250L JRB 0.75KW 10
B 30L JR2.4 0.4 KW düzülip bilner

Gulak wilkalarynyň önümçilik liniýasynyň aýratynlyklary:

1.Pes basyşly poliuretan köpükli gulak gulak liniýasy, müşderiniň islegi hökmünde ýörite döredildi.
2.Bu önümçilik liniýasynda takmynan 17 galyp bar we her galyndyda 48 deşik bar.
3. has köp önümçilik kuwwaty gerek bolsa, has köp galyplary saýlap bilersiňiz.PU gulak ýasaýjy maşyn Enjamlar ýokary takyk garyşyk kellesini, ölçeg ulgamyny we distribýutory kabul edýär. PU pes basyşly köpükleýji maşynAdopting PLC we sanjym, awtomatiki arassalamak we howa ýuwulmagy, durnukly işleýşine gözegçilik etmek üçin pes basyşly köpük maşyn.

Gulak wilkalarynyň önümçilik liniýasynyň şekilleri:

1. amatly bahasy
2. ýokary öndürijilik
3. aç-açan iş
4. satuw hyzmatyndan soň kanagatlandyrmak

Softumşak PU köpüginden bir gezek ulanylýan gulak wilkalary | Zyýanly seslerden derrew goramak üçin gulak kanalynyň içinde uýgunlaşmak we çalt giňelmek | Aýry-aýry arassaçylyk polibagynyň içindäki her jübüt | Ajaýyp ýapyş tizligi

Softumşak we çydamly köpük bilen ýasalan PU köpük bir gezek ulanylýan gulak wilkalary.Goýmak we aýyrmak aňsat.Ajaýyp ýapyş derejesi we uzak wagtlap ulanmak üçin amatly.

Reňkli gulaklar

Yatakhana gurmak, şowhunly oturylyşyklary we otagdaşlary petiklemek üçin ajaýyp. Sleepatmak, otagyňyzda ýa-da kitaphanada okamak üçin ajaýyp.

Ulanyş aňsat

Elastik elastik gapagyň gulagyny geýiň, has rahat ediň, hatda uzyn gulaklary geýseňizem agyry duýmaz.

GARAŞYJY tejribe

Gulagyň geometriýa gurluşynyň dizaýnyna görä, ses, ýokary we pes effekti ýok etmek üçin has köp adam çozmagy has gowudyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler